Take a Ride on the Gatlinburg Mountain Coaster

A must-do when you visit Gatlinburg is to take a ride on the thrilling Gatlinburg Mountain Coaster.

Continue reading “Take a Ride on the Gatlinburg Mountain Coaster”